عقد مضاربه در نظام بانکی از منظر فقهی حقوقی
81 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزش عالی الزهراء گرگان
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : زهرا کوهسار دیلمی/ مجتبی ارشاد