مقاصه در فقه و حقوق موضوعه
58 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه اموزش عالی الزهراء گرگان
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : نصیبه محمدیان/ مجتبی ارشاد