حریم خصوصی مسکن از دیدگاه فقه وحقوق
56 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزش عالی الزهرا گرگان
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : زهرا مهاجر خراسانی/مجتبی ارشاد
انسان برای خود حریم و خط قرمزی است که ورود دیگران را به ان بر نمیتابد....