قاعده درء و تفسیر آن به نفع متهم
53 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه آموزشی عالی الزهراء گرگان
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سمیه جهانتیغ/مجتبی ارشاد
قاعده درء از قواعده فقهی است که کمتر مستقلا مورد توجه قرار گرفته است ؛ در این رساله مورد بررسی و تطبیق واثع شده است طبق قاعده درء در جایی که متهم در مظان شبهه در حدود و تعزیرات اصل بر تبريه اوست